Dec 3, 2009

எங்கள் அன்பை நாங்கள் சிம்மாசனத்தில் ஏற்றினோம்
நீங்கள் கிசுகிசுக்களைபேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்...
நாங்கள் அன்பைப் பரிமாறிக்கொண்டிருக்கிறோம்

எங்கள் அன்பை நாங்கள் சிம்மாசனத்தில் ஏற்றினோம்
உங்களுக்கு படுக்கை அறை தெரிகிறது...

எங்கள் உடல்களை பங்கு போடுவதில்
எங்களுக்குப் பிரச்சனை இல்லை...

உங்கள் கற்பனைப் புணர்ச்சிகளுக்கு
நாங்கள் வெளியேற்றம் செய்ய இயலாது...

No comments:

Post a Comment